Политика за поверителност и защита

ПОЛИТИКА НА „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД ЗА   

     ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛСНО РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 679/2016г. от 27.04.2016г.

 

            В съответствие на императивните изисквания на чл. 13 и чл. 14 ОРЗД политиката на „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД е насочена изцяло към спазване на всяко приложимо законодателство в областта на защита на личните данни, включително ОРЗД, както и всяко приложимо местно законодателство в Република България, свързано със защита на личните данни и неприкосновеността на електронните комуникации.

            Политиката на „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД  е насочена изцяло в изпълнение и съответствие на изискванията на  Регламент (ЕС) 679/2016г. от 27.04.2016г. Относно защита на личните данни  на физическите лица и във връзка с обработването  на лични данни и свободното движение на данни.

 

„АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД  е Администратор на лични данни по смисъла на Европейското законодателство и Законодателството на Република България за защита на личните данни.

 

Информация за контакт с администратора на лични данни:

 

   „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“  ООД

Седалище и адрес на управление : Гр. Пловдив , ул Съединение 41

ЕИК:204737477

Лице за контакт : Илко Зоински

Телефон : 0883355503

Email: Avangardimoti@abv.bg

 

   „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД е администратор на лични данни, които ще бъдат обработвани при и по повод  осъществяване на търговската дейност на дружеството, заявена  в  ТР.

            Във връзка с изпълнение на изискванията на информационната сигурност азминистратора  предприема адекватни технически и организационни мерки, в съответствие с  изискванията на законодателството в областта на защита на личните данни и/ или мерки в изпълнение на  друг приложим законодателен акт, за да гарантира подходящо ниво на сигурност.

            Като администратор на лични данни „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД съобразява и гарантира подходящо ниво на сигурност, като взема предвид  рисковете, свързани с обработването по отношение на Услугите съгласно възникналите договорни отношения, включително риск от  неволно или незаконно унищожаване, загубване, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които биват предавани, съхранявани или обработвани по какъвто и да било начин.

            Всички предавания на лични данни към което и да е лице във връзка с осъществяваната търговска дейност ще се извършват  при високо ниво на сигурност и по начини гарантиращи защитата на лични данни, както е договорено между страните.

 

            2. Основание да обработка на лични данни. Цели.

 

            За нуждите на осъществяваната търговска дейност  „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД може да събира, обработва и съхранява следната информация, предоставяна от контрагентите си, включително информация предоставена чрез електронна поща или сайта на дружеството.

            Инфомация относно личните данни се изисква и получава при регистрация на потребители, клиенти, във връзка със записване на събития, кандидатстване за назначаване по трудово правоотношение.

            При проявен интерес към предложените оферти/ имоти „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД изисква и събира  информация относно лични данни, семеен и съдебен статус,  имуществено състоятие, роднински връзки и информация относно фактическо съжителство на семейни начала. Изискващата се информация касае единствено и само  отношенията на „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД във връзка са  осъществяваната дейност и предоставяните услуги във връзка с въникналите договорни отношения.

            Договорите се сключват в писмена форма, като те могат да бъдат сключени и с конклудентни действия в момента на съвпадане на волеизявленията/ постигане на съгласие относно предмета на възложената работа, дължимото възнаграждение  и други елементи.

            Физичеко лице може да бъде идентифицирано чрез идентификатор като три имена, идентификационен номер, данни по лична карта, онлайн идентификатор или повече фактори, специфични данни за неговата идентичност.

            Юридическо лице може да бъде идетифицирано чрез име/наименование, идентификационен код от АВ при СВ, седалище и адрес на управление и представляващо го лице.

            За осъществяване на дейността си „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД  събира, организира, съхранява, употребява, предева лични данни в съответствие с чл. 6, Параграф 1, буква „а“, буква „б“ и буква „в“ от Регламент №  679/2016 (ЕС).

 

3. Предоставяне на данни на трети лица извън „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД

 

Получаването, обработването, работата и съхранението на лични данни от „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД е строго поверителна информация.

 

            Като администратор на лични данни „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД  не разкрива и предоставя лични данни на трети лица извън възникналите  законови или договорни основания или ако данните не са общодостъпни и включени в публичен регистър.

 

            „АВАНГРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД предоставя лични данни единствено в случай на възникнала необходимост във връзка с осъществяваната от дружеството дейност и  възникналите договорни отношения.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публични регистри, получатели на данни във връзка с осъществяваната дейност могат да бъдат:

- Институции/държавни органи, осъществяващи функции в рамките на техните правомощия (МВР, НАП, НОИ, Висш адвокатски съвет и други);

- Юристи /нотариуси, адвокати, юрисконсулти и други лица с юридическо образовоние/ с оглед изготвяне на  писмени документи, заверка на съставена документация и друга работа във връзка с осъществяваната дейност на дружеството;

- Банкови институции с оглед извършване на плащания и банкови транзакции по възнаграждения и/ или във връзка с кредитиране;

- Фирми, осъществяващи куриерска дейност и доставки на прати във връзка с провеждане на кореспонденция.

 

4. Контрол на достъпа до данни във връзка с осъществяване на дейността.

 

            В качеството на администратор на лични данни„АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД предприема пропорцинални мерки за предотвратяване на неразрешен достъп до базата, съхраняваща предоставените лични данни чрез:

- използване на пароли;

- ограничен достъп до системите за съхранение на данни;

- ограничения по отношение на използването на  сменяеми информационни носители като флашки, CD/DVD дискове или преносими твърди дискове, както и изисквания за кодиране;

- ограничен достъп до информация, предоставена и съхранявана на хартиен носител;

Личните данни се обрабоват от „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД по начин, гарантиращ подходяща степен на сигурност и поверителност на личните данни, включително за предотвратяване на непозволен достъп на лични данни или до оборудване за тяхното обработване.

 

5. Права на правните субекти

 

            „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД  предприема  следните мерки за сигурност по защита на предоставените лични данни на правните субекти в съответствие със залегналите императивни правила в  Регламент 679/2016г.:

- Право на достъп;

- Право на коригиране на лични данни, подадени непълно или неточно;

- Право на ограничение на обработването;

- Право на изтриване, в случай на приложение на чл. 17 от Регламент 679/2016;

- Право на преностимост на данните, в случай че са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;

- Право субектът на данни да не е обект на  решение, основаващо се единствено но автоматизирано обработване, включващо профилиране.

- Право да отправя искания във връзка с описаните по горе права;

 

            Горепосочените права могат да бъдат упражнени чрез отправено искане в писмена форма (на хартиен носител или в електронен вид), в което следва изрично да бъде посочено конкретното искане.

            Всяко  отправено искане следва да бъде подписано  и изпратено на седалището и адрес на управление на  „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД.

 

 

6. Нарушение на правата и право на жалби.

 

В случай на неизпълнение на разпоредбите на (ЕО) Регламент 2016/679 по отношение на защита на предоставените лични данни от правни субекти, същите могат да депозират жалби/оплаквания до Комисията за защита на личните данни и Административен съд.

 

7. Срок на съхранение на предоставените данни.

 

            „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ООД се  ангажира в качеството на администратор на лични данни да съхранява предоставената информация във връзка с осъществяването на дейността си съгласно изискванията на действащото законодателство и в съответствие на принципа за ограничение на съхранението и съобразно сроковете на сключените договори.

 Данните, свързани с  трудовоправни и осигурителни правоотнотшения по смисъла на КТ и КСО ще бъдат съхранявани за срок от 50 /петдесет/ години.

Останалите данни ще бъдат съхранявани за срок от 5 /пет/ години.

 

8. Предоставяне на лични данни  в трети страни или международни организации.

 

            В качеството на администратор на лични данни „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД не предоставя каквито и да било  лични данни на трети държави и международни организации. Изключение прави необходимостта от  сключен договор за изпълнение на възложена работа при и по повод изпълнение на възложени и поети задължения.

 

9. Предприети от „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД мерки за защита на личните данни.

 

            В изпълнение на императивните разпоредби на Регламент 2016/679 за защита на личните данни на правните субекти „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД  приема вътрешни правила, с които предприема мерки за  ефективна защита на предоставените за обработване лични данни, както и за упражняване правата на правните субекти.

             Информация за предприетите мерки за защита на личните данни правните субекти могат да получат при изискването им от администратора „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД.

 

 

10. Съблюдаване на основните принципи съгласно Регламент 2016/679 за законосъобразно съхранение и обработване на лични данни.

 

            Като администратор на лични данни „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД се ангажира да обработва законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин данните, предоставени от правните субекти.

            Личните данни ще бъдат изисквани, събирани, обработвани и съхранявани за конкретни, изрично указани и легитимни цели, като няма да се обработват  по начин несъвместим с тези цели.

            Администраторът „свежда  данните до минимум“  в съответствие с целите на извършваната от него дейност.

            Личните данни ще бъдат съхранявани при стриктно съблюдаване на принципите за точност, „ограничение на съхранението“, цялост и поверителност, отчетност.

 

            Информацията относно  мерките на защита, които „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД  предприема за защита на личните данни  в съответствие с изискванията на  Регламент 2016/679  на ЕС от 27.04.2016г.  ще бъде актуализирана, допълвана и развивана в съответствие с императивните правила на Европейското законодателство и законодателството на Република България.

 

            „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД си запазва правото и възможността  да изменя политиката си за поверителност и конфеденциалност.

            Промените ще бъдат  публикувани своевременно  в сайта на администратора „АВАНГАРД НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД с оглед свободния достъп на информация на правните субекти.

 

Какви лични данни се обработват в сайта и за какво се използват: 

  • Лични данни/имейл, телефон, име, адрес на имота, IP адрес - за ансти-спам защита/ с цел изпращане на формуляри за запитване/оглед или предлагане на имот- ако изберете да се свържете с нас чрез формуляри от сайта, личните Ви данни няма да се съхраняват на този уеб сайт, нито ще бъдат предавани/обработвани от някой от процесорите за обработка на данни от трети страни. Вашите данни ще бъдат изпратени единствено до avangardimoti@abv.bg в имейл, с цел да се свържем с Вас. Информацията, която сте ни предоставили се съхранява до 1 месец заради даденото от Вас съгласие, а след това се унищожава чрез изтриване, с изключение на случаите, в които са настъпили други отношения между нас/ например: договорни/, което изисква и различен срок за съхранение. 
  • В сайта се използват бисквитки, свързани с правилното функциониране на сайта, най-вече т.нар. сесийни бисквитки.  Това са малки файлове, които се изтриват след излизането от браузъра или се съхраняват на компютъра. Повече за бисквитките и как можете да ги спрете,  можете да видите на адрес: https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0.

Идентификационен номер на бисквитка

Предназначение

Тип

Продължителност

has_js

Определя дали JavaScript е активиран или не, така че Drupal да може по-ефективно да изпълнява операции, за да подобри практическата работа на потребителите

Сесия

Край на сесията

 

  • Също така използваме плъгина AddToAny/повече за политиката на бисквитките и събирането на данни от плъгина, можете да прочетете тук: https://www.addtoany.com/privacy, за да споделите и харесате наша страница в социалните мрежи или да споделите и харесате сайта ни. Когато споделяте в социална мрежа/Facebook, Twitter или друга/, това става чрез Вашия потребителски профил в социалната мрежа и е възможно, тя да обобщи информацията от посещението на нашите страници и потребителския Ви профил. Ние не знаем съдържанието на предаваните данни и тяхното използване от социалните мрежи. Ако не желаете да се свърже посещението Ви на сайта с потребителския акаунт в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си акаунт и не споделяйте през сайта.   
  • Друг продукт, който е използван в сайта е Google Analytics, с който се проследява поведението на потребителите с цел анализи и статистика. Повече за Google Analytics и условията за поверителност, можете да прочетете тук: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
  • Използваме Facebook Page Plugin, за да посетите и харесате нашата страница в социалната мрежа Facebook/Facebook сайтът е собственост на „Facebook, Inc.“ със седалище в гр. Менло Парк, щата Калифорния, САЩ/ плъгините могат да бъдат разпознати чрез логото на Facebook. Общ преглед на приставките за Facebook можете да намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Когато посещавате нашия сайт, плъгинът създава директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook.  Например, ако кликнете върху Facebook "Like Page" бутона, докато сте влезли в профила си в услугата, може Facebook да свърже съдържанието на страниците с Вашия Facebook профил. В резултат Facebook може да обобщи информацията от посещението на нашите страници и потребителския Ви профил. Ние не знаем съдържанието на предаваните данни и тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте Декларацията за поверителност на Facebook на адрес:  https://www.facebook.com/legal/terms. Ако не желаете Facebook да свърже посещението Ви на сайта с потребителския акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.  

 

Сигурност на личните данни

SSL криптиране

Сайтът използва  SSL криптиране от съображения за сигурност и защита на предаването на чувствително съдържание, като например формите за записване, които ни изпращате.  Шифрована връзка се показва от адресната лента на браузъра като "https: //".  При активирано SSL криптиране, данните, които изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

 

Права на субектите на данни

Можете да упражните всяко едно право като ни посетите в офиса ни - гр. Пловдив , ул Съединение 43А офис 6 и подадете заявление, изпратите на имейл на avangardimoti@abv.bg  и опишете какво е желанието Ви за промяна или попълните формата по-долу.

Заявление за достъп до данни

7 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.